GALA BIEGÓW ULTRA
KRAKÓW 2020

 • VII 12h NOCNY ULTRA DYSTANS
 • VI 6h ULTRA PORANNY PATROL
 • II 3h ULTRA SZYBKA TRÓJKA

1. CEL IMPREZY

 • Popularyzowanie biegania jako najbardziej powszechnej i dostępnej formy aktywności ruchowej, a w szczególności biegów ultradługich
 • Promocja miasta Krakowa i  województwa małopolskiego;

2. ORGANIZATOR

3. PARTNER TECHNICZNY

4. TERMIN I MIEJSCE

1 – 2 sierpnia 2020 roku,   KRAKÓW

Start (meta) zawodów będzie mieścił się w Parku Jordana  od strony ul. 3-go Maja. Biegamy po terenie Parku Jordana asfaltowymi alejkami. Długość pętli to ok 1105m.

5. CHARAKTER BIEGU

Biegi organizowane są w formule koleżeńskiej, finansowane  ze środków własnych, współorganizatorów oraz ze środków pochodzących z opłat startowych  

6. TRASA BIEGU

Bieg odbędzie się w Parku Jordana na pętli o długości ok 1105m. Trasa biegu posiada atest PZLA. Liczenie okrążeń odbędzie się elektronicznie – za pomocą chipów;

Biegi w ramach Gali Biegów Ultra

Wszystkie biegi odbędą się na pętli w Parku Jordana. Zawodnicy, którzy znajdują się na trasie zobowiązani są  przestrzegać zasad ruchu i bezpieczeństwa.
W ramach Gali Biegów Ultra zostaną rozegrane następujące biegi:

 • VII 12h NOCNY ULTRA DYSTANS
 • VI 6h ULTRA PORANNY PATROL
 • II 3h ULTRA SZYBKA TRÓJKA

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Biegi  mają charakter otwarty tzn. uczestniczyć w nim mogą osoby zrzeszone w klubach sportowych oraz amatorzy. W biegu 12h prawo startu mają osoby, które do dnia 1 sierpnia 2020 roku ukończą 21 lat. W biegu 6h i 3h prawo startu mają osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani i odebrać numery startowe (chipy) w Biurze Gali Biegów, które mieścić się będzie w dniu zawodów w Parku Jordana wejście od ul. 3-go Maja
 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu ultra;
 • Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą  zdyskwalifikowani
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wyniku biegu oraz wizerunku i danych osobowych (imienia i nazwiska) w relacjach z przedmiotowego biegu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora, partnerów, partnerów medialnych i sponsorów.
 • Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

8. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów będzie mieścić się w Parku Jordana wejście od ul. 3-go Maja
Czynne będzie :
01.08.2020 od godz. 15:00 do 23:30
02.08.2020 godz 04:30 do 05:30

9. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 • Zapisy prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy
  https://time-sport.pl/bieg/4813/
  lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów
 • Opłatę startową należy wpłacać na konto organizatora:
  58 1240 4197 1111 0010 6634 1999
  Tytuł wpłaty:  “Imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwa biegu*
  *nazwy biegu:: 12NUD,  6UPP,  3UST
 • Opłatę startową można dokonać poprzez system płatności (ostatni krok rejestracji)
 • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę

Tabela opłat:
Pakiet – Standard

termin sposób płatności 12h NUD 6h UPP 3h
do 29.02.2020 przelew 140 PLN 70 PLN 50 PLN
do 31.05.2020 przelew 160 PLN 80 PLN 70 PLN
do 19.07.2020 przelew 220 PLN 110 PLN 90 PLN
01.08.2020 gotówka w biurze zawodów 240 PLN 120 PLN 110 PLN

Pakiet EXTRA ( z pamiątkową koszulką )

termin sposób płatności 12h NUD 6h UPP 3h
do 29.02.2020 przelew 170 PLN 100 PLN 80 PLN
do 31.05.2020 przelew 190 PLN 110 PLN 100 PLN
do 19.07.2020 przelew 250 PLN 140 PLN 130 PLN
01.08.2020 Można zamówić koszulkę w biurze zawodów. Koszt dostawy pokrywa zamawiający. 270 PLN 150 PLN 140 PLN

10. PROGRAM IMPREZY

01.08.2020 (sobota)

 • 15:00 Otwarcie biura zawodów
 • 20:15 koniec zapisów na bieg 12h Nocny Ultra Dystans
 • 21:00 Start 12h Nocny Ultra Dystans
 • 23:30 Koniec zapisów na 6h Ultra Poranny Patrol
 • 00:00 Start 6h Ultra Poranny Patrol

02.08.2020 (niedziela)

 • 06:00 koniec 6h Ultra Poranny Patrol
 • 06:30 poczęstunek dla zawodników 6hUPP
 • 06:00 start biegu 3h Ultra Szybka Trójka
 • 07:30 ogłoszenie wyników oraz dekoracja 6h Ultra Poranny Patrol
 • 9:00 koniec 12h Nocny Ultra Dystans  oraz 3h Ultra Szybka Trójka
 • 09:30 poczęstunek dla zawodników
 • 10:00 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
 • 11:00 oficjalne zamknięcie zawodów

11. KLASYFIKACJA

 1. W biegu 12h NUD,  6h UPP o 3h UST będzie prowadzona klasyfikacja open  mężczyzn i kobiet.
 2. Do sklasyfikowania w każdym biegu wymagane jest pokonanie co najmniej 1 okrążenia tj. 1105m.

12. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje nagrody  za I, II i III miejsce w kategorii open kobiet i mężczyzn w biegu 12h, 6h i 3h.
 2. Nagrody zostaną przyznane  tylko w przypadku przebiegnięcia dystansu większego niż:
  1. w biegu 12h  – 80 km
  2. w biegu  6h – 50 km
  3. w biegu 3h   – 30 km
 3. Wysokość nagród uzależniona jest od hojności sponsora

13. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

 1. pakiet startowy standard, na który składają się:
   • numer startowy + agrafki
   • chip w numerze startowym
   • napój
   • materiały informacyjne
   • medal
  • pakiet startowy Extra (za dopłatą 30PLN/os):
   •  pakiet standard oraz dodatkowo pamiątkowa koszulka    

  A ponadto :

  1. możliwość korzystania z masażu w czasie biegu i po;
  2. posiłek regeneracyjny po biegu;
  3. organizator zapewnia pomoc medyczną podczas trwania biegu;
  4. organizator zapewnia w czasie biegu namiot przystosowany do odpoczynku (zawodnicy powinni posiadać własny śpiwór i/lub karimatę);
  5. będzie możliwe przechowanie rzeczy w  depozycie zawodników (organizator nie bierze odpowiedzialności za cenne rzeczy);
  6. Organizator zapewnia serwis dla biegaczy, gdzie będą się znajdować: woda, soki, izotonik, herbata, kawa, kanapki i owoce – a ponadto zostaną wydane dla biegaczy w czasie biegu ciepłe posiłki;

  14. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

  Wszystkie informacje na temat biegu będą umieszczane na stronie internetowej: http://galabiegowultra.pl/
  oraz na fanpegu: https://www.facebook.com/galabiegowultra/
  email:  biuro@galabiegowultra.pl

  15. UWAGI KOŃCOWE

   1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
   2. Zawodnik w trakcie biegu zobowiązany jest podporządkować się decyzjom służb  porządkowych.
   3. Zawodnik łamiący zasady fair play i kultury osobistej będzie zdyskwalifikowany
   4. Organizator nie dopuszcza do biegu (pod rygorem dyskwalifikacji i zdjęcia z trasy)
     1. zawodników z kijkami i innym niebezpiecznym sprzętem
     2. wózków i innych pojazdów typu handbike
     1. Decyzja służb medycznych i organizatorów o udziale zawodnika w dalszym biegu jest ostateczna.
     2. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
     3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy zamocowany  w dobrze widocznym miejscu, wg wskazówek organizatora.
     4. Trasa biegu posiada atest PZLA.
     5. Na zakończenie każdego biegu będzie dźwięk syreny, w tym momencie każdy zawodnik musi się zatrzymać i czekać na sędziego, który zaznaczy jego miejsce domiaru (po zaznaczeniu miejsca zatrzymania  zawodnik może opuścić trasę biegu).
     6. Sędzia jest uprawniony do dyskwalifikacji zawodnika łamiącego zasady  regulaminu biegów lub kultury osobistej po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika.
     7. Pisemne protesty przyjmuje biuro biegu w czasie trwania biegu i do 30 minut po zakończeniu.
     8. Nagrody nieodebrane podczas ceremonii dekoracji będą do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie do 30 dni od zakończenia zawodów. Po tym terminie nagrody przechodzą na rzecz Organizatora;
     9. Rzeczy pozostawione po zawodach przez zawodników lub osoby towarzyszące na terenie bazy biegu zostaną przesłane na koszt adresata. Termin zgłaszania o fakcie zagubienia rzeczy upływa  2 tygodnie po zawodach.
     10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
     11. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza depozytem
     12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
     13. Organizator zastrzega możliwość zmian w regulaminie
     14. Organizator zastrzega możliwość  odwołania zawodów w przypadku braku minimalnej frekwencji.

                                                                                                                               Organizatorzy

                  FUNDACJA BIEGÓW ULTRA


                  Dariusz Zagórski

                  Agnieszka Łapczuk-Krygier

                  Ewa Staniszewska